سود 11 میلیارد تومانی «کاما» از فروش سهام ذوب و روی اصفهان