ساختار اکسید روی در چینی ها

چيني ها در واقع از انواع سراميک محسوب مي شوند و به دو دسته چيني هاي اصل يا سخت و چيني هاي بدلي تقسيم ميشوند.
انواع چيني هاي اصل: 
چيني ظرف: که ميتوان آن را نوعي شيشه کدر دانست، مانند ظرف چيني معروف به سور. از ويژگيهاي اين نوع چيني آن است که لعاب رنگي را به خود ميگيرد.

چيني سيليسي: اين نوع چيني که به چيني ليموژ معروف است، درکشورهاي فرانسه ، ژاپن و چين تهيه مي شود. مواد اوليه آن خاک چيني سفيد ، شن سفيد و فلدسپار است.

چيني آلومينيوم دار: اين نوع چيني به نام چيني ساکس و بايو در فرانسه تهيه ميشود و داراي  CaO , ۲OiS  , ۳O۲lA است.

چينيهاي بدلي: خمير اين نوع چينيها ترکيبي حد واسط از خمير سفال و خمير چينيهاي ظريف است. در نتيجه سختي آنها از چينيهاي اصل کمتر است. از اين رو ، حتما بايد آنها را با لعاب بپوشانند. اين نوع چينيها خود به دو دسته تقسيم ميشوند:
بدل چينيهاي معمولي که خمير آنها رنگي است و از اين رو ، با لعاب کدر پوشانيده مي شود.
بدل چيني ظريف که خمير آنها مانند خمير چيني بيرنگ است اما بر خلاف چيني در مقابل نور شفاف نيست.
معمولا سطح اين نوع چيني ها را از لعاب بيرنگ ورني مانند و شفاف مي پوشانند تا ظاهري زیبا پیدا کنند.

دانلود فایل پیوست